ZASADY OTWARTEJ LICENCJI UDZIELANEJ PRZEZ

FUNDACJĘ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

§ 1

(Postanowienia ogólne)

 1. Niniejsze zasady (Zasady) regulują dysponowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział KRS za numerem KRS 0000024777 (Fundacja) prawami własności intelektualnej do utworów przez Fundację posiadanych.

 1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udziela otwartej licencji (Licencja) na korzystanie z utworów (Utwory, Utwór), które znajdują się na witrynie internetowej www.czytelnia.frse.org.pl (Witryna) tylko i wyłącznie na warunkach określonych w Zasadach.

 1. Właścicielem praw do Utworów publikowanych i rozpowszechnionych za pośrednictwem Witryny jest Fundacja.

§ 2

(Charakter Licencji)

 1. Licencja jest udzielana nieodpłatnie.

 2. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony, jednak nie dłużej niż na czas trwania autorskich praw majątkowych do Utworu.

 3. Licencja obejmuje korzystanie z Utworu na terytorium całego świata.

 4. Fundacja ma prawo do zmiany zasad Licencji, jej cofnięcia w całości lub w części w drodze zmiany Zasad.

 5. Licencja ma charakter niewyłączny.

 6. Licencja jest udzielona z chwilą, w której osoba zainteresowana jej otrzymaniem wejdzie w posiadanie Utworu w taki sposób, że może z niego korzystać.

§ 3

(Zasady wykonywania Licencji)

 1. Korzystanie z Utworu na podstawie Licencji może mieć wyłącznie charakter niekomercyjny, a jeżeli licencjobiorca rozpocznie korzystanie z Utworu komercyjnie i będzie czerpał z tego przychody, Licencja ulega wygaszeniu.

 1. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji oraz obszary praw zależnych:

  1. zwielokrotnianie Utworu,

  2. włączanie Utworu do jednego lub więcej zbiorów (kompilacji),

  3. tłumaczenie Utworu na inne języki,

  4. rozpowszechnianie oraz publiczne prezentowanie Utworu,

  5. pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie,

  6. pobieranie z Utworów fragmentów oraz wtórne wykorzystanie tych fragmentów.

 2. Osoba korzystająca z Licencji jest obowiązana przy każdym wykorzystaniu Utworu (jego części) wskazać źródło pochodzenia Utworu (jego części) poprzez zamieszczenie w zwyczajowo przyjętym miejscu (np. stopka publikacji), informacji o następującej treści: Otwarta Licencja FRSE w zakresie ..................... (wskazanie Utworu).

 1. Jeżeli na skutek wykonywania Licencji powstanie utwór zależny od Utworu, kompilacja Utworów lub fragmentów Utworów (Dzieło zależne), to korzystający z Licencji zobowiązany jest do umożliwienia korzystania z Dzieła zależnego na warunkach określonych w Zasadach.

§ 4

(Odpowiedzialność Fundacji)

 1. Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Licencji - licencjobiorców, w tym odpowiedzialności za naruszenie czyichkolwiek praw oraz dóbr osobistych, ani także do osób, które zostały poszkodowane działaniem lub zaniechaniem licencjobiorcy.

 2. Jeżeli pojawi się roszczenie skierowane do Fundacji przez osobę, która przedstawia swoje prawa do Utworu, które mogą wywoływać skutek w stosunku do zakresu Licencji, taka Licencja do Utworu ulega cofnięciu.

§ 5

(Postanowienia końcowe)

 1. W stosunku do Zasad oraz Licencji stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie interpretacje Zasad oraz wykładnię przeprowadza Fundacja.