Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły
Raport krajowy z badania wpływu projektów mobilności Erasmus+ dla szkolnej kadry edukacyjnej

Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły

Udostępnij:

szczegółowe informacje

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania wpływu projektów zagranicznych mobilności kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy edukacyjne kadry sektora edukacji szkolnej wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz większe umiędzynarodowienie szkół tak, aby ich oferta w większym stopniu zaspokajała potrzeby osób objętych nauką. W Polsce do złożenia wniosku o dofinansowanie wyjazdów kadry uprawniona jest każda instytucja kształcenia ogólnego, zawodowego lub technicznego na dowolnym poziomie edukacji.

Wyniki stanowią analizę ponad 1700 kwestionariuszy on-line, skierowanych do uczestników wyjazdów, innych pracowników dydaktycznych, uczniów oraz ich rodziców, jak również danych jakościowych zebranych podczas wywiadów z wykorzystaniem technik grupowych (wywiady fokusowe, w których wzięło udział 25 przedstawicieli szkół z różnych regionów Polski) oraz analizy studiów przypadku wybranych dobrych praktyk. Badanie przeprowadzono w ramach wspólnego międzynarodowego projektu koordynowanego przez pięć Narodowych Agencji z Litwy, Estonii, Finlandii, Niemiec oraz Polski.

Publikacja w języku angielskim: Mobile teachers change their schools.