Mobile teachers change their schools
Impact study of Erasmus+ mobility projects for school education staff. Polish national report.

Mobile teachers change their schools

Udostępnij:

szczegółowe informacje

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania wpływu projektów zagranicznych mobilności kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy edukacyjne kadry sektora edukacji szkolnej wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz większe umiędzynarodowienie szkół tak, aby ich oferta w większym stopniu zaspokajała potrzeby osób objętych nauką. W Polsce do złożenia wniosku o dofinansowanie wyjazdów kadry uprawniona jest każda instytucja kształcenia ogólnego, zawodowego lub technicznego na dowolnym poziomie edukacji.

Wyniki stanowią analizę ponad 1700 kwestionariuszy on-line, skierowanych do uczestników wyjazdów, innych pracowników dydaktycznych, uczniów oraz ich rodziców, jak również danych jakościowych zebranych podczas wywiadów z wykorzystaniem technik grupowych (wywiady fokusowe, w których wzięło udział 25 przedstawicieli szkół z różnych regionów Polski) oraz analizy studiów przypadku wybranych dobrych praktyk. Badanie przeprowadzono w ramach wspólnego międzynarodowego projektu koordynowanego przez pięć Narodowych Agencji z Litwy, Estonii, Finlandii, Niemiec oraz Polski.

This report presents the results of the analysis of Erasmus+ international mobility projects for school education staff. The core objective of research was to analyse the impact of projects on its participants and on increasing the potential of institutions implementing transnational mobility. The staff mobilities promote transnational mobility in order to increase an international dimension of schools to make them more coherent with learners’ needs. The eligible applicants are institutions providing general, vocational, or technical education on any level from pre-school to upper secondary education.

The national research covered mobility projects supported by the Erasmus+ Polish National Agency and submitted under the first call for proposals. The quantitative research was carried out using an on-line questionnaire addressed to mobility participants, other teachers, pupils and their parents (a total number of respondents exceeded 1700). The qualitative research was conducted by way of focus group interviews (a total of school 25 representatives) and analysis of case studies (good practices in mobility). The study was performed within a joint international project coordinated by five National Agencies from Lithuania, Estonia, Finland, Germany and Poland.

Polska wersja publikacji: Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły.